Request information

Contactformulier

De Duurzame Stad

Fakton Expert Lines

Duurzaamheid gaat over toekomstige generaties

Voor ons is duurzaamheid een belangrijk thema. Dat betekent dat we in onze opdrachten het aspect duurzaamheid meenemen. Het woord duurzaam heeft in onze taal een dubbele betekenis. Duurzaam is geïntroduceerd als vertaling van het Engelse sustainable, dat ongeveer “vol te houden” betekent, maar is ook equivalent aan het Engelse durable, dat lang bruikbaar betekent. Taal is lastig. Het is daarom nodig de term duurzaam precies te definiëren.

Een algemeen aanvaarde definitie komt uit het Brundtland-rapport, in 1987 opgesteld door de World Commision on Environment and Development:

“Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien.”

Deze definitie impliceert dat wij duurzaam handelen als wij bij ontwikkelingen, investeringen, ingrepen en transities rekening houden met de belangen van komende generaties en andere wereldburgers.
De verandering in ons klimaat illustreert dat wij, hoewel we al in de 80-er jaren wisten wat er aan de hand was en welke gevolgen dat had, niet duurzaam handelden en nu nog volstrekt onvoldoende doen om ons gedrag te corrigeren.
Een ander vraagstuk betreft het gebruik van grondstoffen en bronnen. Als elke wereldburger zou leven als een Nederlander, dan hebben we 3,6 keer de aarde nodig. Er dreigt op termijn een onhoudbare situatie en dus ook daar zijn ingrepen nodig onder de noemer van een circulaire economie.

Duurzame ontwikkeling vraagt een ander sociaal-economisch model

In 2017 publiceerde Kate Raworth, een Engelse econoom, haar spraakmakende boek “Doughnut Economics” waarin ze pleit voor een andere economisch paradigma. Het huidige paradigma is gebaseerd op economische groei en voldoende werkgelegenheid zonder expliciet rekening te houden met duurzaamheid. Haar doughnutgeeft twee grenzen aan waarbinnen wij als mensheid moeten opereren, of waar we ons op moeten richten.
De binnengrens van de doughnut betreft het sociaal-economische, politieke en culturele domein en bevat elementen als: het bestrijden van armoede, toegang tot onderwijs, toegang tot gezondheid, toegang tot energie en zeggenschap. 

De buitengrens gaat over onze omgeving en de zorg voor een leefbare planeet, zowel voor de huidige als komende generaties. Aan deze buitengrens staan zaken als klimaatverandering, vervuiling en het gebruik van grondstoffen.

Aspecten uit het model van Raworth zien we terug in de “Sustainable Development Goals” van de Verenigde Naties. Deze 17 doelen zijn 2015 vastgelegd in een VN-resolutie. Dat betekent dat 193 landen zich verbinden aan het bereiken van deze zeer ambitieuze doelen in 2030 door het opstellen van eigen nationale of internationale programma’s. In deze 17 doelen zien we de tweedeling van Raworth terugkomen: sociaal-economische doelstellingen naast doelstellingen voor het realiseren van een duurzame omgeving.

 

Onze rol: vanuit onze expertise bijdragen aan duurzame ontwikkeling

Het zou pretentieus zijn als wij beweren mee te werken aan álle duurzame ontwikkelingen en doelstellingen. Wat beweren wij dan wel:

  • Wij omarmen de principes van de doughnuten de 17 Sustainable Development Goalsals integraal raamwerk voor een duurzame wereld, een duurzame samenleving en duurzame ontwikkelingen en ingrepen.
  • Wij hanteren de definitie uit het Brundtland-rapport voor duurzame ontwikkeling: “Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien.”
  • Wij zetten onze expertise in op doelen die aansluiten bij ons werkveld, onze kennis en ervaring en die een relatie hebben met wat we tegenwoordig als “de gebouwde omgeving” aanduiden.

Dat betekent dat wij concreet bijdragen aan de duurzame doelstellingen van de VN:

  • Doel 7 Affordable and clean energy
  • Doel 11 Sustainable cities and communities
  • Doel 12 Responsible consumption and production

Indirect dragen we in ons werk ook bij aan:

  • Doel 3 Good health and well being
  • Doel 8 Decent work and (sustainable) economic growth

 

TEAM MEMBERS

Wouter van den Wildenberg, Peter Vlek, Madelon Lageveen, Nienke Teunis, Paul Schrama, Tim van der Zaan.

Contact us at energy@fakton.com