Request information

Contactformulier

Energietransitie

De Duurzame Stad

De adviseurs van de expertline Energy zetten hun kennis en ervaring in om de noodzakelijke energietransitie in de gebouwde omgeving te realiseren. Dit als onderdeel van de doelstelling van Fakton om een beslissende bijdrage te leveren aan veerkrachtige steden en dorpen.

Dat kunnen wij niet alleen. We werken daarom samen met onze klanten en met experts en zijn aangesloten bij organisaties als de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie waar we actief bijdragen aan het ontwikkelen van kennis en van oplossingen.

Onze rol is de complexiteit van energievraagstukken samen te brengen in een transparante en haalbare business case en om partijen op basis daarvan met elkaar te verbinden. Daarbij richten we ons niet alleen op de financiële haalbaarheid, maar ook op de sociale aspecten en de kwaliteit van het proces.

Voor de business cases rond energietransitie ontwikkelden en gebruiken wij de methode van de energie exploitatie. Die methode beschouwt het gehele proces van productie, transport tot levering en gebruik van warmte en energie als een keten van afzonderlijke business cases, met elk hun eigen kenmerken, partijen, belangen en rendementseisen. Dit doen we omdat we in de in de praktijk zeer vaak zien dat een traditionele integrale benadering met één rendementseis resulteert in een niet haalbaar project. Dit inzicht sluit aan bij onze ervaring met grondexploitaties, ook een keten van verschillende deel business cases bestaat.

De business case beschouwen wij primair vanuit de gebruiker van energie en het principe van betaalbaarheid: oplossingen die niet tot hogere lasten leiden hebben kans van slagen.

Onderdeel van onze business cases zijn de maatschappelijke effecten. Naast betaalbaarheid kijken wij naar de milieu- en werkgelegenheidseffecten, van reductie CO2 tot werkgelegenheid bij productie- en installatiebedrijven.

 

Fakton Energy Business proposities

 

Controle en sturing door financieel inzicht in de integrale energie exploitatie

Jaarlijks moeten 240.000 woningen in Nederland van het gas af om de doelstelling van 2050 te halen. Deze grote schaal vraagt een wijkgerichte aanpak. De diverse stakeholders die de energietransitie moeten vorm geven, komen moeizaam in beweging gezien de grote onderlinge afhankelijkheid met bijbehorende complexiteit. Hoe krijgen gemeenten en woningcorporaties deze partijen over dit dode punt heen zodat de transitie op gang komt? De kunst is een flexibele wijkgerichte strategie met betrouwbare instrumenten voor een langere termijn, zoals garanties op de betaalbaarheid, slimme tarifering, slimme financiering en een transparant proces op basis van een transparante businesscase.

Een adequate sturing op de financiën is essentieel voor het realiseren van de energietransitie.  Een scherp zicht op de financiële component maakt het mogelijk om haalbaarheid te toetsen, rendement te optimaliseren en investeringsprogramma’s te coördineren. De uitgewerkte business case verbindt investeringen, inkomsten, uitgaven (cashflow) met financiering. Een sluitende business case maakt realisatie van de opgave mogelijk.

Sinds de oprichting van Fakton, in 1981, is het opstellen van marktgerichte business cases onze core business. Fakton levert kennis en kunde op het terrein van financiële exploitatie, financiering en procesmanagement om te komen tot solide, duurzame en transparante business cases. Dit doen wij in tal van sectoren; van vastgoed tot gebiedsontwikkeling en duurzaamheid/energie. En voor alle partijen in de vastgoedkolom: ontwikkelaars, beleggers, woningcorporaties, gemeenten en overige overheden.

 

Verduurzaming van vastgoedportefeuilles

Binnen de publieke en private sector staan vastgoedbedrijven voor de opgave hun portefeuille te verduurzamen. Woningcorporaties, gemeenten en andere overheden, zorginstellingen, universiteiten, grote corporaties en commerciële beleggers: al deze organisaties moeten binnen een veranderende wereld van schaarse middelen hun vastgoedportefeuille verduurzamen naar energieneutraal in 2050. Hoe zet je de (beperkte) middelen op een zo adequaat mogelijk manier in?

Wij helpen organisaties met het opstellen van een investeringsstrategie voor de gehele portefeuille en ondersteunen bij of regisseren het in de markt zetten van de verduurzamingsinvesteringen. Vragen die hierbij centraal staan is tot welk niveau verduurzamen financieel rendabel is of in welke mate er sprake is van een onrendabele top? Hoe verdien ik de investering terug als de baten bij de huurder vallen? Welke afspraken kan ik maken? En hoe zet ik in de bestaande krappe installatiemarkt verduurzamingsopgaven effectief in de markt? Fakton heeft ruime ervaring met portefeuille en assetmanagement bij gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen.

Gecombineerd met haar kennis van de financiële impact van duurzame technieken en ontwikkelingen, de mogelijke rendementen daarvan en ervaring met aanbestedingen, is zij in staat om organisaties te helpen bij de strategische besluitvorming over de verduurzaming van de vastgoedportefeuille en vervolgens het operationaliseren ervan.

 

Gebiedsaanpak 3.0, stad van de toekomst

Hoe creëer je een wijk die toekomstbestendig is? En hoe bereik je synergie op het moment dat je gaat investeren in een gebied? Veel gemeentes en woningcorporaties investeren in het verduurzamen van hun vastgoed. De business case van woningrenovatieprojecten met een hoge energieambitie wordt vaak te eng gedefinieerd; de terugverdientijd van investeringen in energiemaatregelen staat meestal centraal. Maar tot welke financiële conclusies kom je als je de focus niet beperkt tot de energieopgave maar deze inbedt in de bredere context van de locatie? Wat dragen projecten die met de bewoners samen worden opgezet bij aan de sociale cohesie van de wijk? Kunnen trajecten gericht op duurzaamheid de kwaliteit van leven verbeteren?  Of de werkgelegenheid?

De inzet is om bestaande woonwijken te transformeren naar toekomstbestendige woongebieden. Met een integrale benadering wordt daarbij gezocht naar de synergie tussen technologische en sociale oplossingen. Samen met de woningcorporatie en de gemeente ontwikkelen wij een integrale aanpak waar de bewoner centraal staat. Een gebiedsaanpak waarbij de energietransitie gecombineerd wordt met maatregelen om langer thuis te faciliteren. Door vanuit de bewoner de investeringsaanpak te formuleren ontstaan kansen om niet alleen de woningen te verduurzamen maar ook de openbare ruimte klimaatbestendig te maken.

 

Duurzaam Grondbeleid

Duurzame energie heeft definitief zijn weg gevonden naar nieuwe woonwijken. De ambities zijn hoog, maar bij de doorvertaling van de ambities naar concrete uitvoering zien wij dat de verduurzaming op een aantal punten een duwtje kan gebruiken. Wat zien wij?

 • Lopende contracten tussen ontwikkelaars en gemeenten lijken vaak de realisatie van verduurzamingsdoelstellingen niet toe te laten. Dit is echter zeer situationeel; vaak zijn er vele mogelijkheden binnen de privaatrechtelijke contracten.
 • Ogenschijnlijk is er sprake van een gat tussen opbrengsten en kosten: de meerkosten voor een betere energieprestatie van een woning is hoger dan de VON-prijsstijging. Dit vraagt echter een andere benadering van de duurzaamheidsinvesteringen, te weten die van Total Cost of Ownership. De hogere investering haalt een bewoner terug uit zijn woonlasten (lagere energierekening). De vraag is alleen op welke wijze deze opbrengsten óók ingezet kunnen worden bij de woningontwikkeling. Hier zijn inmiddels vele voorbeelden van zoals Esco’s of energiefondsen. Wij structureren deze voor onze opdrachtgevers.
 • Domein overstijgende innovaties komen niet van de grond door gebrek aan integratie van beleidsvelden. Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Duurzaamheid moeten echt met elkaar samenwerken om tot resultaat te komen. Wij brengen deze afdelingen samen.
 • Elke gemeente heeft grondbeleid, maar weinige hebben het onderdeel energietransitie of duurzaamheid hierin verwerkt. Terwijl gemeenten in hun grondbeleid publiekrechtelijk veel kunnen afdwingen én een helder grond(prijs)beleid richting geeft aan marktpartijen. Verwerken van duurzaamheid in het grondbeleid versnelt de interne afstemming en visievorming binnen gemeenten en vergemakkelijkt de onderhandelingen met ontwikkelende partijen voor nieuw uit te geven gronden.

 

Definitie en doorvertaling van duurzaamheid naar de organisatie

Technologische ontwikkelingen kunnen resulteren in exponentiële groei en structurele verandering. De impact van digitalisering, internet of things en big data zien we terug in onze manier van werken, wonen en winkelen. Sociaal maatschappelijk is er ook sprake van fundamentele verschuivingen. Er ontstaan grotere verschillen tussen sterke en minder sterke gebieden, vergrijzing en ontgroening, opkomst van collectieven door terugtredende overheid.

Dit alles heeft impact op de stad en omgeving, de rol van gemeente en die van marktpartijen. Het vraagt om een nieuwe kijk, een nieuw bewustzijn en een nieuwe manier van opereren. Veel organisaties staan voor de opgave om een duurzame strategie te realiseren. Dé grote vraag is ‘Hoe creëer ik een organisatie waar mensen alert zijn en samen met anderen (in ecosystemen) inspelen op snel opkomende ontwikkelingen, maar wel acteren vanuit een bestendige lijn (strategie)?’

Fakton helpt opdrachtgevers met deze vraag door te inspireren, te faciliteren en te operationaliseren. Door vastgoedorganisaties en haar werkomgeving te doorgronden, proberen wij potentiële energiebronnen binnen organisaties opnieuw te mobiliseren. Dat kan tot uiting komen in organisatiestructuren tot aan de inrichting van de fysieke werkomgeving.

 

REFERENTIES

 

Zoals uit onze referenties blijkt werken wij aan verschillende opdrachten. In vogelvlucht:

 • Warmtenet projecten in Schiedam, Den Haag en Amsterdam
 • Diverse innovatieve project binnen de Roadmap Next Economy in Den Haag een Rotterdam
 • De verduurzaming van de gemeentelijke vastgoedportefeuille in Eindhoven
 • De business case van duurzame afvalverwerking in Eindhoven
 • Een revolverend fonds voor de verduurzaming van woningen in Den Haag
 • Voor diverse opdrachtgevers, waaronder de gemeente Leiden en de metropoolregio Rotterdam Den Haag, onderzochten wij welke investeringen nodig zijn voor verduurzamen van de woningvoorraad
 • Voor woningcorporaties werken aan de betaalbaarheid van duurzaamheidsoplossingen.

 

Referenties Energietransitie

 

Contact us at energy@fakton.com