Request information

Contactformulier

Gemeentelijk Vastgoed

De Duurzame Stad

 

Strategische portefeuillesturing onontkoombaar

Op de vastgoedportefeuilles van gemeenten komen grote uitdagingen af, zoals het versneld verduurzamen van de gemeentelijke portefeuille, verkoop van grote delen van de portefeuille en de impact van de technologische ontwikkelingen. De meeste gemeentelijke vastgoedafdelingen hebben hun ‘basis op orde’ en willen de volgende ontwikkelstap maken. Uitkomst moet zijn dat de organisatie wendbaar in kan spelen op genoemde ontwikkelingen. Investeringsbeslissingen in vastgoed gaan ondertussen gemoeid met veel geld en kennen een lange tijdshorizon. Zie hier het belang van strategische sturing van de vastgoedportefeuille.

Groei in efficiëncy en effectiviteit voor het oprapen

Daarbij zien wij dat er voor gemeenten veel te winnen is in de effectiviteit en de efficiëntie rond het beheer van hun vastgoed. Gemeenten benutten deze kansen echter nog weinig. Het vraagt een professionaliseringsslag van het vastgoedbeheer. Wij weten als geen ander wat professionele vastgoedsturing betekent, zowel bij gemeenten als bij woningcorporaties, zorginstellingen, universiteiten en commerciële beleggers. Door onze brede kennis van en ervaring met beheer van vastgoed gecombineerd met het snappen van de gemeentelijke organisatie zijn wij als geen ander in staat gemeentelijke vastgoedorganisaties te laten groeien. Ontwikkeling van inhoud en organisatie hand in hand.

Mede afhankelijk van de ambities en doelen die u als gemeente nastreeft, zien wij een aantal mogelijke rolinvullingen: een groeimodel van ‘beheerder’ tot ‘regisseur’. Deze diverse rolopvattingen vragen om verschillende tools, management informatie en ontwikkeling van kennis, vaardigheden en juiste invulling van de rollen binnen het organisatiemodel. Het vraagt kortom sturing op de met elkaar samenhangende organisatiefactoren zoals weergegeven in de onderstaande figuur als de ‘7 S-en’ van Mc Kinsey.

Groei Portefeuillesturing Gemeentelijk Vastgoed

Producten

Beheerder

 • Informatie op orde brengen en structureren.

Financieel manager

 • De businesscase van verduurzamen van de vastgoedportefeuille waarin de samenhang van de verschillende met elkaar samenhangende ‘flows’ (investeringen, cashflow, energiestromen kWh, m3 gas en GJ) op basis van de mogelijke verduurzamingsingrepen leidt tot structurering van de opgave.
 • Genereren van scherpe managementinformatie op basis van met u vastgestelde Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) voor objecten en gehele portefeuille.
 • Leveren eenvoudig, flexibel, gebruiksvriendelijk managementinformatiesysteem, waarmee u zelf elke gewenste informatie uit uw eigen systemen filtert.
 • Ontwikkelen van een uniforme huurprijsmethodiek en het benodigde gebruiksvriendelijke instrumentarium hierbij.

Matchmaker

 • Gestructureerd matchen van de huisvestingsvraag met vastgoedaanbod:
 1. In beeld brengen van de maatschappelijke waarde van objecten.
 2. In beeld brengen van de huisvestingsvraag van beleidsvelden.

Regisseur

 • In beeld brengen en uitvoeren van portefeuille-optimalisaties:
 1. Verhogen van huurinkomsten.
 2. Verbeteren kostenstructuur (bruto-netto trajecten).
 3. Afwegen alternatieve gebruiksmogelijkheden.
 4. Afwegen verkoopmogelijkheden (prijs en time to market).
 5. Afwegen zelf doen vs. uitbesteden / eigendom vs. Huur.
 • Afwegen outsourcen van specifieke taken of zelfs van de gehele vastgoedportefeuille.

Organisatie

 • Ontwikkelen van de vastgoedorganisatie: van strategie tot organisatiestructuur tot managementstijl tot vastgoedinformatiesysteem tot het inrichten van de processen.
 • Opleiden van medewerkers op diverse niveaus (inhoud en rolopvatting):
 1. On the job.
 2. In company training met op maat casuïstiek.
 • Proces regisseren voor een gedragen aanpak en methodiek:
 • Wij schakelen tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Wij brengen de ‘hersenhelften’ Vastgoed en Beleid bij elkaar.
 • Wij overtuigen Financiën (activabeleid, kennis BBV, etc.).
 • Wij brengen ogenschijnlijk complexe materie terug naar de kern.

Referenties Gemeentelijk Vastgoed

 

Contact us at energy@fakton.com