Request information

Contactformulier

Referenties Energietransitie

Verduurzaming woningvoorraad Leiden

De gemeente Leiden werkt aan de ruimtelijke visie 2040. Onderdeel van de visie is de wijze waarop Leiden invulling geeft aan de verduurzamingsopgave van de bestaande woningvoorraad. In het kader van deze opgave vroeg de gemeente Leiden ons om in beeld te brengen waar de meeste duurzaamheidswinst te behalen is en welke investering daarmee gemoeid is.

Wij brachten het energieverbruik van de huidige Leidse woningvoorraad in beeld op blokniveau. Ook maakten wij een inschatting van de te verwachten kosten voor verduurzaming van de woningvoorraad uitgaande van verschillende ambitieniveaus. In samenwerking met SpringCo maakten wij de resultaten van ons onderzoek inzichtelijk en communiceerbaar met kaartmateriaal.

 

Energietransitie Den Haag Zuidwest

In het kader van de verduurzamingsopgave wil de gemeente Den Haag de komende 5 jaar 30.000 woningen van het gas afhalen. Den Haag Zuidwest wordt gezien als kansrijk gebied voor de transitie van gas naar aansluiting op een warmtenet. De gemeente Den Haag ontwikkelt een Warmtetransitieplan en vroeg Fakton om in de rol van financieel adviseur te ondersteunen bij de financiële uitwerking van de business case.

Wij brachten de business case van de energietransitie van Den Haag Zuidwest in beeld, waarbij wij onderscheid maakten in diverse deelbusiness cases voor de verschillende onderdelen van de energieketen zoals warmteproductie, netbeheer, levering en vastgoed. Wij maakten inzichtelijk wat de opbrengsten en kosten voor de verschillende onderdelen zijn en waar sprake is van een onrendabele top. 

 

Energietransitie woonwijk Groenoord, Schiedam

De gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en Provincie Zuid-Holland verkennen de mogelijkheden voor het aardgasvrij maken van twee woonwijken in Schiedam: Groenoord en Nieuwland. Beide wijken zijn potentieel geschikt voor de aansluiting op de nabijgelegen bestaande warmtenetstructuur.

Wij ontwikkelden een transparante, communicabele en gedragen business case voor de aansluiting van de woonwijk Groenoord op het warmtenet. Door middel van een aantal werksessies gaven wij inzicht in de betaalbaarheid en haalbaarheid en verkenden wij optimalisatiemogelijkheden. Wij brachten een aantal scenario’s in beeld op basis waarvan partijen een gezamenlijk gedragen voorkeursscenario konden vaststellen. Betaalbaarheid voor de eindgebruiker was daarbij steeds het vertrekpunt.

 

Second opinion business case Warmterivier Den Haag

Met de naam Warmterivier wordt een initiatief in Den Haag aangeduid om warmte te winnen uit afvalwater via de afvalwaterzuiveringsinstallaties. Bestaande woningen in Duindorp en nieuw te bouwen woningen op het Norfolk terrein. De exploitatie van de warmterivier zou door een privaat bedrijf worden uitgevoerd. Verder zijn bij dit initiatief verschillende partijen met verschillende belangen betrokken waaronder de gemeente Den Haag en de woningcorporatie als eigenaar van de Duindorpse woningen.

Partijen hebben zich ingespannen om het met elkaar eens te worden maar vooralsnog zonder succes. Vooral over scope van de exploitatie  en de rendementseis bereikten partijen nog geen overeenstemming.

De gemeente Den Haag vroeg ons een review te geven op de business cases rond dit project. In dit project merken wij hoe belangrijk het is om voor dergelijke projecten één business case model te gebruiken zodat partijen niet over de structuur discussiëren maar over de inhoud, de gebruikte uitgangspunten en parameters in de business case.

 

Verduurzamen corporatiewoningen in Metropoolregio Rotterdam Den Haag

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) vroeg ons in beeld te brengen welke investeringen nodig zijn om de 256.000 gelabelde en zelfstandige woningen in het bezit van woningcorporaties in de 23 gemeenten binnen de regio naar energielabel A te brengen. Ook onderzochten wij wat het directe en indirecte effect op de werkgelegenheid in de regio zou zijn als gevolg van het isoleren en energetisch verbeteren van de bestaande voorraad.

Om tot een adequate en globale schatting van het investeringsvolume te komen gebruikten wij archetypen van woningen met verschillende labels, en stelden per archetype vast welke ingrepen nodig waren per labelsprong. Het ging daarbij om ingrepen als gevel-, dak-, portiek- en vloerisolatie, het plaatsen van HR++ glas, eventueel vervangen van Cv-ketels en het plaatsen van zonnepanelen.

Door de informatie over het bezit van woningcorporaties, waaronder het huidige energielabel, te combineren met deze archetypen brachten wij de investeringen in kaart.

Uitgangspunt was dat corporaties deze investeringen in maximaal 30 jaar zouden terugverdienen door een deel van de energiebesparing voor de bewoners als inkomsten te gebruiken. Wij stelden vast welke bijdrage, in de vorm van subsidie of anderszins, nodig is om aan de randvoorwaarde van een terugverdientijd van 30 jaar te voldoen.

Omdat we werkten met archetypen van woningen konden we per ingreep, en dus ook per labelsprong, een schatting maken van de benodigde arbeidsuren en het benodigde materiaal. Hieruit leidden wij vervolgens het effect op de werkgelegenheid in het algemeen en specifiek in de regio af.

Wij maakten ook een schatting van de milieu effecten van de investeringen. Wij maakten een schatting van de verlaging van de uitstoot van CO2 .

Naast een rapport over dit onderzoek maakten wij een infographic met als doel direct en bondig te kunnen communiceren over de benodigde investeringen. Deze infographic geeft uiteraard een vereenvoudigd beeld gebaseerd op gemiddelden. De woningcorporaties en hun gegevens zijn nodig om in detail, specifiek en nauwkeuriger vast te stellen wat per woning of complex nodig is.

 

Verduurzamen vastgoedportefeuille gemeente Eindhoven

De maatschappelijke vastgoedportefeuille CO2-neutraal krijgen. Onze rol is structureren en verbinden: We structureren de vastgoedportefeuille, brengen per pand aan de hand van de isolatiewaarden in beeld welke maatregelen nodig zijn, welke investeringen daarmee gemoeid zijn, wat het exploitatie-effect is en wat de nieuwe energiewaarden zijn (CO2, kWh en m3 gas). Aan de hand hiervan maakten wij scenario’s voor de verduurzamingsstrategie. Daarna droegen wij bij aan de marktbenadering in een ecosysteem van opdrachtgevers, leveranciers en uitvoerende partijen.

 

Grondwaardering onder geothermiebron Lansingerland

Voor een geothermiebron in een gemeente in de Randstad, bepaalden wij via de residuele grondwaarde methode de grondwaarde onder deze bron. Deze waarde bepaalden wij door het structureren van de kasstromen in de exploitatie van de geothermiebron om vervolgens te duiden welk deel van de omzet afgedragen kan worden aan de opstal en de grond.

 

Roadmap Next Economy | Next generation Woonwijken

De Roadmap Next Economy (RNE) is opgericht om de Metropool regio Rotterdam Den haag (MRDH) in staat te stellen te reageren op de uitdagingen en kansen van de Derde Industriële Revolutie van Jeremy Rifkin (TIR). De TIR beschrijft de transformerende veranderingen die wereldwijd plaatsvinden, waaronder klimaatverandering, geopolitieke veranderingen, toegenomen migratie, groeiende ongelijkheid, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de opkomst van ontwrichtende technologische innovaties.

De RNE benoemt vijf transitiepaden. Het nodigt daartoe private partijen, overheden en kennisinstelling uit om met businesscases te komen. Daarnaast is de RNE in gesprek met “Europa”, meer specifiek de Europese Investeringsbank (EIB) om een regionaal investeringsplatform op te tuigen. Het is de bedoeling dat in dit platform, speciaal voor de regio, de businesscase worden ondersteund door leningen, garanties en subsidies. Voor meer info: https://roadmapnexteconomy.com/samenwerkingeu/

De vijf transitiepaden komen samen in Next Generation Woonwijken. De inzet is om bestaande woonwijken te transformeren naar toekomstbestendige woongebieden. Met een integrale benadering wordt daarbij gezocht naar de synergie tussen technologische en sociale oplossingen.

 

 “Prinsenland een plek die actief bijdraagt aan het welbevindenen de gezondheidvan haar bewoners / gebruikers; Een plek met een zo klein mogelijke eco-footprint; Een plek die maatschappelijke en economische kansencreëert en doet ontplooien en een wijk met ruimte voor het (digitale) onvoorstelbare!

 

Woonstad  initieert samen met RNE het traject “Prinsenland, wijk van de toekomst”
als eerste pilot  voor  Next Generation Woonwijken (NGW).

Woonstad Rotterdam vroeg ons de pitch én business case voor te bereiden voor de wijk van de toekomst in Rotterdam. Woonstad start samen met Fakton met het uitwerken van de business cases voor de wijk van de Toekomst. Doel is te komen tot een concrete business case voor Prinsenland, voor de aanvraag van een participatie uit het regionale investeringsprogramma van de Europese Investeringsbank (EIB).

De scope is breder dan alleen verduurzaming: het gaat om een integrale aanpak voor een betere wijk waar de bewoners ‘involved’ zijn bij de opgave. Samen met Woonstad definieerden wij vijf thema’s voor de wijk van de toekomst: Energie, Water en Groen, Zorg en Welzijn, Inclusieve Samenleving en Mobiliteit.

Samen met Woonstad concretiseerden en vertaalden wij het concept Next Generation Woonwijken naar een concrete business case. Woonstad Rotterdam is nu in gesprek met de RNE en de EIB om de woonwijk van de toekomst te gaan realiseren!

 

Haagse Warmte, aantrekkelijk aanbod bewoners aansluiten op het warmtenet

Jaarlijks moeten 240.000 woningen in Nederland van het gas af om de doelstelling van 2050 te halen. Deze grote schaal vraagt een wijkgerichte aanpak. Gezien de grote benodigde investeringen in het energieconcept voor de wijk, is zekerheid over de inkomsten na de investering een must voor de financierbaarheid ervan. Startpunt is dus het organiseren van de vraag in de wijk.

Bewoners en ondernemers zijn bereid over te stappen naar duurzame energie, wanneer de nieuwe energie niet meer (en liever minder) kost, prijsschommelingen in de toekomst worden voorkomen en de tarieven transparant zijn. Nu wordt de energieprijs door productiefactoren bepaald met alle prijsschommelingen die daar bij horen. Wij draaien het om. Om de betaalbaarheid te garanderen pleiten wij ervoor om aan de consumentenkant te beginnen en te starten met opbrengsten die betaalbaar zijn voor de bewoners. 

Samen met de gemeente Den Haag hebben we een aantrekkelijk aanbod ontwikkeld voor bewoners om de energietransitie te realiseren. We bedachten een slim tariefsysteem waarmee de overstap van een gasaansluiting naar een warmteaansluiting kostenneutraal is voor eigenaren en voordeliger voor gebruikers, waarbij bovendien investeren in isolatie maximaal wordt gestimuleerd.

 

Revolverend fonds verduurzamen corporatiewoningen, Gemeente Den Haag

Om de klimaatdoelstellingen te realiseren, wil de gemeente Den Haag vóór 2030 100.00 woningen aansluiten op het warmtenet én gelijktijdig deze woning rendabel verduurzamen door isolatie. Dat is een gigantische opgave, analoog aan de stadsvernieuwingsopgave uit de jaren tachtig.

Uit de verkenning in 2014 blijkt dat de business case voor het isoleren van een woning een positief rendement oplevert. De business case is daarmee als haalbaar gekwalificeerd. De vraag is of de inkomsten voldoende zijn om te voldoen aan de benodigde rente en aflossingsverplichtingen. De corporaties gaven aan beperkte financieringsruimte te hebben. De gemeente vraagt zich af of zij revolverend middelen in kan zetten om het financieringsvraagstuk voor de corporaties op te lossen. Dit fonds kan revolverend zijn, omdat de business case isolatie positief is: de inkomsten vloeien geleidelijk weer terug naar het fonds.

Voor de gemeente Den Haag structureerden wij de business case van een Haags Revolverend Fonds ter financiering van de rendabele isolatie van 45.500 woningen van de Haagse woningcorporaties Staedion, Haag Wonen en Vestia.

Download rapport Revolverend Fonds Stedelijke Transformatie:

 

 

Investeringsprogramma en impact: CO2 en werkgelegenheid ondersteunen projecten

(business case development en financial engineering)

Roadmap Next Economy (RNE) is opgericht om het Metropolitan Area Rotterdam Den Haag (MRDH) in staat te stellen te reageren op de uitdagingen en kansen van de Derde Industriële Revolutie van Jeremy Rifkin (TIR). De TIR beschrijft de transformationele veranderingen die wereldwijd plaatsvinden, waaronder klimaatverandering, geopolitieke veranderingen, toegenomen migratie, groeiende ongelijkheid, uitputting van natuurlijke hulpbronnen en de opkomst van ontwrichtende technologische innovaties.

De RNE is in dialoog met de Europese Investeringsbank (EIB), om een ​​regionaal investeringsplatform op te zetten. Fakton vervulde de rol van financieel expert en gaf de RNE inzicht in de gereedheid van de businesscases, het investeringsprogramma, de mogelijke projecten - pijplijn en de mogelijke economische en ecologische impact van het RNE investeringsplatform. Het totale investeringsprogramma van de huidige projecten bedraagt ​​3,0 miljard tot en met 2032.

Daarnaast maakten Fakton de impact van het investeringsprogramma inzichtelijk in de vorm van het effect op de werkgelegenheid en CO2 besparing. Sinds 2018 is de RNE geïntegreerd in het regionale ontwikkelingsbedrijf Innovation Quater. Fakton ondersteunt Innovation Quater bij  het verder brengen van de financiële businesscases van de 14 innovatieprojecten. De projecten verschillen van het Nederlandse windwheel, SolaRoad tot CO2-mineralen, Next Generation Woonwijken en campusontwikkeling.

 

Waardering Zonnepark

Voor een belegger verzorgden wij een onafhankelijke waardebepaling van de aandelen van het fonds in een zonnepark in Spanje.

Het zonnepark was ontwikkeld toen de Spaanse overheid een minimumprijs garandeerde voor de afname voor de stroom tot en met 2038. De afgelopen jaren greep de Spaanse overheid drastisch in op de subsidies voor stroom opgewekt door zonne-energie. Dit zette de opbrengstpotentie aanzienlijk onder druk. Bovendien laat het ingrijpen door de overheid de volatiliteit van de opbrengstpotentie zien.

Aan de hand van een drietal scenario’s maakten wij inzichtelijk wat de impact van overheidsbeleid is op de waarde van de aandelen. Het zonnepark bestaat uit circa 30 installaties. De capaciteit van de installaties bedraagt in totaal 3.500 MWp.

 

Prioriteren verduurzamingsopgave aan de hand van betaalbaarheid

De visie van veel  corporaties is om bij te dragen aan de betaalbaarheid van het leven voor de bewoners. Voor de woningcorporaties Parteon, Rijswijk Wonen en Portaal concretiseerden wij deze visie. Wij helpen corporaties met het concreet maken van hun doelstellingen op betaalbaarheid en wij vertalen deze samen met de corporatie naar een plan van aanpak;

We hebben de visie veranderd van betaalbare woningen naar betaalbaarheid voor de mensen. Waarbij wij samen met SpringCo de betaalbaarheidsrisico’s op woningniveau inzichtelijk maken. Met dit inzicht heeft de corporatie inzicht in mogelijke en verborgen betaalbaarheidsproblemen.

Door het gebruik van big data in de processen van de woningcorporatie te implementeren, kunnen de medewerkers van de corporatie meer maatwerk en proactief antwoord bieden in hun aanpak van betaalbaarheidsproblemen.

Corporatie kan inzichten in betaalbaarheidsrisico gebruiken om haar duurzaamheidsinvesteringen te prioriteren. Waarbij het uitgangspunt is dat de bewoner er qua woonlasten op voorraad gaat.Deze inzichten vertalen wij naar concrete investeringsprogramma’s. Waarbij wij voor duurzaamheid de corporatie kunnen helpen met het doorrekenen van financiële scenario’s en het structureren van de business case van de energietransitie.

Duurzaamheidsakkoord: van strategie naar uitvoering

Een gemeente en haar woningcorporaties werken aan vernieuwing van de prestatieafspraken. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar afspraken op het gebied van duurzaamheid. Zij vroegen Fakton hen te begeleiden bij het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en ambitie op het gebied van duurzaamheid. De uitdaging was om de ambities op effectniveau te formuleren in een meerjarig perspectief. Hieruit volgen de jaarlijkse prestatieafspraken.

In een pressure cooker setting begeleidden wij een team samengesteld uit een dwarsdoorsnede van de betrokken organisaties met het ontwikkelen van een visie en strategie op het gebied van duurzaamheid. In intensieve en interactieve sessies deelden experts hun inzichten, waarbij we van buiten naar binnen keken. Hiermee vergrootten wij het collectieve bewustzijn en kennisniveau binnen de organisaties. Met elkaar in dialoog zijn inspiratie, ideeën en mogelijke toepassingen opgedaan, waarbij iedereen steeds meer dezelfde taal ging spreken. Hierdoor werden de geformuleerde visie en duurzaamheidsambities een gedragen verhaal.

 

Business case circulair afvalverwerkingssysteem

Een gemeente heeft de ambitie het eerste circulaire afvalvewerkingsssysteem van Nederland te hebben. Hiertoe vroeg zij Fakton om de business case te structureren. In een overzichtelijk rekenmodel maakten wij verschillende scenario’s inzichtelijk op basis waarvan de onderhandelingen met de leverancier van de techniek gevoerd konden worden. Tevens diende dit ter onderbouwing van de investeringsaanvraag richting de Raad.