Request information

Contactformulier

Referenties Gemeentelijk Vastgoed

Rotterdam: Opstellen verkoopstrategie commerciële vastgoedportefeuille en strategisch begeleiden verkoop

Fakton stelde de verkoopstrategie op inclusief een integrale businesscase voor de verkoop van 550 objecten binnen de commerciële vastgoedportefeuille. Daarna vervulde Fakton de rol van strategisch adviseur van de manager verkopen van Rotterdam.

Rotterdam: Structureren en begeleiden proces internetveilingen

Eén van de verkoopkanalen van de gemeente Rotterdam om tot snelle verkoop van de portefeuille te komen, is de internetveiling. Fakton begeleidt het gehele proces van informatieverzameling van de objecten tot uitvoeren van taxaties en inrichten van de dataroom tot verkoop via de internetveiling tot en met het administratief afhandelen van de verkoop door ondertekening van de overeenkomst en verwerking in de gemeentelijke systemen.

Enschede: Bepalen minimumniveau reserve vastgoedorganisatie

Fakton stelde vast wat het minimumniveau van de reserve van de gemeentelijke vastgoedorganisatie moest zijn, gegeven de risico’s voor de vastgoedportefeuille en gegevens het feit dat de kostprijsdekkende huur wordt bepaald op basis van de DCF-methode met bijbehorende aanvangsverliezen ten opzichte van de werkelijke kostprijs.

Amsterdam: Ontwikkelen plan van aanpak professionaliseren vastgoedorganisatie

Fakton ontwikkelde een plan van aanpak waarbij inhoudelijke en organisatorische ontwikkeling hand in hand gaan voor de vastgoedorganisatie van Amsterdam, gebaseerd op de vertaling van Fakton van de inhoudelijke groeiladder van Joroff naar gemeentelijke vastgoed en op de organisatiefactoren volgens de 7 S-en van Mc Kinsey.

Amsterdam: Second opinion begrotingscijfers vastgoedorganisatie

Fakton voerde een second opinion uit op de begrotingscijfers van de vastgoedorganisatie ten behoeve van DMC.

Breda: Integrale stedelijke vastgoedvisie en begeleiden organisatieontwikkeling

Fakton begeleidde het proces om tot een integrale vastgoedvisie te komen waarin de strategische uitgangspunten van Vastgoedontwikkeling, Vastgoedbeheer, Openbare Ruimte én vastgoed van derden integraal samenhangend zijn opgenomen. Vanuit deze strategische visie begeleidde Fakton het bijeen brengen van de beheeractiviteiten van ál het vastgoed in één afdeling.

Eindhoven: ontwikkelen huurprijsmethodiek en begeleiden proces tot integrale besluitvorming

Fakton ontwikkelde de huurprijsmethodiek van de gemeente Eindhoven op basis van de gemeentelijke uitgangspunten. Fakton begeleidt nu (2017) het proces om tot een gemeentelijk gedragen methodiek en besluitvorming te komen door bijeenbrengen van de Beleidsafdelingen, Control en Vastgoed.

Eindhoven: opstellen plan van aanpak verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille

Fakton maakte onderdeel uit van het kernteam voor het versneld verduurzamen van de hele vastgoedportefeuille van Eindhoven. Fakton structureerde de opgave in een transparante businesscase waarin eenvoudig schakelen tussen portefeuille- en objectniveau het inzicht bracht van de noodzakelijke maatregelen. De verschillende ‘flows’ (energie (kWh, m3 gas en GJ, investeringen, cashflow, baten en lasten) brachten wij bij elkaar. Vanuit onze structurerende rol stuurden wij ook het proces.

Eindhoven: Financieel management aanbesteding Slim Verduurzamen Gemeentegebouwen

Fakton begeleidde de aanbesteding Slim Verduurzamen Gemeente Gebouwen financieel-strategisch. Fakton was trekker van het financiële team, had de rol van vastgoedexpert, sloeg de brug tussen gemeente en markt én tussen het project en de financiële gemeentelijke achterban (Control) en stelde het universele aanbestedingsrekenmodel op. Het contract werd in oktober 2016 getekend.

Tilburg: Matching maatschappelijke vastgoedportefeuille

In aansluiting op onze opdracht om de huurprijsmethodiek voor Tilburg te ontwikkelen en te implementeren, regisseren wij voor Tilburg het proces om op basis van de matching tussen gemeentelijke huisvestingsvraag en vastgoedaanbod te komen tot vaststelling van de juiste huurprijsmethodiek. Hiertoe brengen wij het systeem van communicerende vaten in beeld tussen huurprijs aan de ene kant en subsidie aan de andere kant. Om de regie op dit proces strak te kunnen voeren, stelden wij een plan van aanpak op waarmee alle stakeholders voor dit traject (Sociaal, Planning en Control en Vastgoed) op een passende manier worden betrokken, zodat een goede balans bestaat tussen voortgang en draagvlak.

Tilburg: Bepalen huurprijsmethodiek en opstellen en implementeren huurprijsrekenmodel

Voor de gemeente Tilburg, afdeling Vastgoed en Grondzaken, heeft Fakton de huurprijsmethodiek ontwikkeld. Hiertoe heeft Fakton achtereenvolgens de volgende activiteiten ondernomen:

 • Inhoudelijk de huurprijsmethodiek samengesteld door de keuze voor parameters en de methodiek (kostprijsdekkende huur volgens de DCF- of kapitaalslastenmethode) vast te leggen;
 • Besluitvorming georganiseerd binnen het MT Vastgoed;
 • Het instrumentarium hiervoor ontwikkeld in Excel (gebruiksvriendelijk);
 • Het instrumentarium geïmplementeerd, door het schrijven van een handleiding en het verzorgen van een interne opleiding.

Schiedam

Voor de gemeente Schiedam, team Vastgoed en Grondzaken, heeft Fakton de huurprijsmethodiek ontwikkeld. Hiertoe heeft Fakton achtereenvolgens de volgende activiteiten ondernomen:

 • Inhoudelijk de huurprijsmethodiek samengesteld door de keuze voor parameters en de methodiek (kostprijsdekkende huur volgens de DCF- of kapitaalslastenmethode) vast te leggen;
 • Besluitvorming gefaciliteerd binnen het college van B&W;
  • Het instrumentarium hiervoor ontwikkeld in Excel (gebruiksvriendelijk);
 • Het instrumentarium geïmplementeerd, door het schrijven van een handleiding en het verzorgen van een interne opleiding.

Rotterdam: Bepalen huurprijsmethodiek en opstellen en implementeren huurprijsrekenmodel

Voor de gemeente Rotterdam, afdeling Stadsontwikkeling, directie Vastgoed (maatschappelijk, commercieel en bijzonder vastgoed), heeft Fakton de huurprijsmethodiek ontwikkeld. Hiertoe heeft Fakton achtereenvolgens de volgende activiteiten ondernomen:

 • Inhoudelijk de huurprijsmethodiek samengesteld door de keuze voor parameters en de methodiek (kostprijsdekkende huur volgens de DCF- of kapitaalslastenmethode) vast te leggen;
 • Besluitvorming georganiseerd binnen het MT Vastgoed;
 • Het instrumentarium hiervoor ontwikkeld in Excel (gebruiksvriendelijk);
 • De volledige Kunst- en Cultuurportefeuille doorgerekend in dit model ter validatie en ter vaststelling van de werkelijke kostprijsdekkende huur;
 • Het instrumentarium geïmplementeerd, door het schrijven van een handleiding en het verzorgen van een interne opleiding.

Rotterdam: Verdienvermogen niet-kernportefeuille

De gemeente Rotterdam vroeg ons het verdienvermogen van de commerciële, niet-kernportefeuille te bepalen. Dit is alleen mogelijk door maatwerk in de strategieën per object. Daarom hebben wij voor 17 representatieve objecten de optimale objectstrategie bepaald: verkopen, doorexploiteren of slopen. De optimale objectstrategie is dié strategie die de hoogste NCW van de toekomstige kasstromen voor de gemeente laat zien. We vergeleken de verschillende mogelijke ingrepen met het scenario doorexploiteren. We stelden hiertoe een gebruiksvriendelijke businesscase op per object die op eenvoudige wijze opbost tot een portefeuilleoverzicht. Het resultaat is solide, overzichtelijke managementinformatie op basis waarvan een investeringsbeslissing genomen kan worden: een factsheet per object én voor de gehele portefeuille met alle relevante informatie en de vergelijkende businesscase.

Rotterdam: Opstellen portefeuillesturingsmodel en faciliteren incompanygame

In opdracht van de gemeente Rotterdam stelden wij een portefeuillesturingsmodel op waarmee het portefeuille- en assetmanagement invulling kreeg. Het model faciliteert top-downsturing op de portefeuille én bottom-upsturing op de individuele objecten, doordat het flexibel en robuust elke gewenste managementinformatie genereert. De impact van wijzigingen in de strategie per object, wordt daarbij direct op portfeuilleniveau weergegeven. Aansluitend organiseerden wij een incompanygame waarmee de portefeuille- en assetmanagers vanuit hun eigen rol zich het werken met het portfeuillemodel eigen konden maken.